Služby

Nabízíme spolupráci v oblasti požární ochrany staveb a technické pomoci při naplňování legislativních podmínek v oblasti požární ochrany. Dále nabízíme komplexní služby projektové a inženýrské činnosti.

Zpracování dokumentace, koncepce požární ochrany pro povolení stavby na základě požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Dokumentace zpracovaná ke konkrétnímu stupni stavebního řízení

 • navrhuje a zdůvodňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení, objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti

Výkresová část

 • zpracovává se v měřítku přiměřeném jejímu účelu
 • upozorňuje na prvky a konstrukce , na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat
 • legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky
 • výkresy jsou opatřené razítkem s identifikačními údaji zhotovitele (projektanta), stavebníka (investora) a musí být opatřeny autorizačním razítkem projektanta
 • stanovuje případné zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy

Zpracování dokumentace, koncepce požární ochrany pro provedení stavby

Dokumentace zpřesňuje, doplňuje a zdůvodňuje veškeré údaje a odchylky oproti dokumentaci pro stavební povolení, zdůvodňuje a zpřesňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení

Výkresová část

 • zpracovává se v měřítku přiměřeném jejímu účelu
 • upozorňuje na prvky a konstrukce , na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat; neobsahují však podrobnosti dodavatelské (realizační) dokumentace
 • legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky
 • výkresy jsou opatřené razítkem s identifikačními údaji zhotovitele (projektanta), stavebníka (investora) a musí být opatřeny autorizačním razítkem projektanta
 • stanovuje případné zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy; upozorňuje na požadavky zadavatele na změnu stavby před jejím dokončením

Výkon investorského technického dozoru z hlediska požární bezpečnosti

Výkon investorského technického dozoru zahrnuje zejména:

 • seznámení se z dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv, stavebním povolením a koncepcí požární ochrany a bezpečnosti stavby,
 • kontrola dokumentace (požárně bezpečnostního řešení ) předložené ve stavebním řízení a její soulad v návazných stupních realizační dokumentace
 • posouzení jednotlivých PBŘ pro stavební i technologickou část ve vazbě na požadavky legislativy
 • kontrola souladu v realizační dokumentace a požárně bezpečnostního řešení schváleného v rámci stavebního řízení Hasičským záchranným sborem, ČR
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby z hlediska požární bezpečnosti stavby,
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 • průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti
 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
 • konzultační a poradenská činnost v oboru koncepce požární ochrany
 • konzultační a poradenská činnost pro TP v průběhu realizace
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků,
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků

Projektová činnost

 • architektonické studie
 • zaměření stávajících stavů objektů (pasportizace)
 • vypracování projektů novostaveb, rekonstrukcí, změn užívání
 • vypracování projektů zdravotní techniky, vytápění
 • vypracování statických posouzení
 • vypracování dokumentace pozemních komunikací, rozhledů, parkovišť, zpevněných ploch

Inženýrská činnost

 • zajištění inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení
 • zajištění kolaudace staveb
 • zajištění změny užívání
 • zajištění povolení sjezdů na pozemky