Služby

Které služby vám můžeme poskytnout?

Nabízíme spolupráci v oblasti požární ochrany staveb a technické pomoci při naplňování legislativních podmínek v oblasti požární ochrany. Dále nabízíme komplexní služby projektové a inženýrské činnosti.

Zpracováváme projektovou dokumentaci staveb

dokumentace_pozarni_ochrany-58b0fbd7 šedý

Zpracováváme dokumentaci požární ochrany

Provádíme revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Zajišťujeme inženýrskou činnost

Provádíme investorko-technického dozoru z hlediska požární bezpečnosti staveb

Zpracováváme projektovou dokumentaci staveb

 • Projekční a inženýrskou činností zabezpečujeme práce ve všech fázích výstavby – od počátečního záměru investora, pomocí s výběrem vhodné lokality, přes studii a projektovou dokumentaci pro stavební povolení.   
 • U dokončených staveb zajišťujeme změny užívání včetně vyprojektování a povolení případných stavebních úprav.
 • Dále zajišťujeme projekty a další podklady pro získání podpory z dotačních titulů, pasporty stávajících objektů a dokumentaci skutečného provedení stavby. Zákazníkům nabízíme zpracování projektu za použití CAD programů.
 • Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouholeté zkušenosti zaměstnanců společnosti. Preferujeme spolupráci se zákazníky už od přípravných prací.
 • Specializujeme se rovněž na zpracování koncepce požární ochrany objektů a technologických zařízení a požárně bezpečnostních řešení staveb a technologických zařízení.
 • Dále zprostředkováváme stavebně-technický průzkum, průkazy energetické náročnosti, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, polohopisné zaměření a další služby, které pro nás provádí specialisté.
 • Kvalitu naší práce dokazují především spokojení zákazníci, kteří se na nás opakovaně obrací s novými záměry.

Zpracováváme dokumentaci požární ochrany

 • Povinnost zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany je zakotvena v Zákoně o požární ochraně.
 • V dokumentaci požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti činností se zvýšeným požárním nebezpečím a činností s vysokým požárním nebezpečím, prokazuje se jí plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Provozovatelé činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinni stanovené podmínky plnit a zpracovanou dokumentaci udržovat v souladu se skutečným stavem.

 

a)      dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b)      posouzení požárního nebezpečí,

c)      stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

d)      požární řád,

e)      požární poplachové směrnice,

f)       požární evakuační plán,

g)      dokumentace zdolávání požárů,

h)      řád ohlašovny požárů,

i)       tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních

hlídek a preventistů požární ochrany,

j)       dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních

hlídek a preventistů požární ochrany,

k)      požární kniha,

l)       dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 

Provádíme revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

 • Naše společnost provádí revize a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) a věcných prostředků požární ochrany. Zajišťovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu je jednou ze zákonem stanovených povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Rozsah, množství, typ a umístění PBZ jsou každému provozovateli určeny dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Splnění těchto požadavků je také jedním z důležitých kroků při uvádění staveb do trvalého užívání (kolaudačního řízení). Během provozování objektu je nutné v nařízených intervalech provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
 • Kontroly provozuschopnosti PBZ provádíme na základě osvědčeními o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochranně. Jsme oprávněni k provádění odborných revizí a kontrol PBZ a věcných prostředků požární ochrany. Tyto služby provádíme v souladu s požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení, které jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Postup kontroly provozuschopnosti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce. V případě, že nejsou požadavky na postup kontroly provozuschopnosti stanoveny, kontrola se zaměřuje na to, zda jsou zařízení umístěna v souladu s požadavky ověřené projektové dokumentace.                               .

  Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.).
 • Revize a kontroly PBZ se provádějí nejméně 1x za ročně. Délka lhůty kontroly PBZ může být ovšem i kratší. Obvykle bývá stanovena výrobcem, projektovou dokumentací anebo dle posouzení požárního nebezpečí. Kontroly provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, což znamená i u těch, která byla instalována zcela dobrovolně nad rámec požadavků platných předpisů a zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.
 • Zařízení pro požární signalizaci (např. zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace atd.)
 • Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasící zařízení, automatické protivýbuchové zařízení atd.)
 • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. požární stěnové uzávěry, protipožární větrací mřížky, kouřotěsné dveře atd.)
 • Zařízení pro únik osob při požáru (např. požárně bezpečnostní značení, požární a evakuační výtah, nouzové osvětlení, panikové kování únikových dveří atd.)
 • Zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů atd.)
 • Zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požární přepážky, těsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi, těsní spár, požární nástřiky, nátěry atd.)
 • Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.
 • Zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
 • Hasící přístroje

Zajišťujeme inženýrkou činnost

 • V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškerá vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení v povolovacím procesu stavby od územního řízení až po stavební povolení, případně kolaudační rozhodnutí. V procesu územního a stavebního řízení zastupujeme stavebníka v jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a účastníky řízení. 

Provádíme investorko-technického dozoru z hlediska požární bezpečnosti staveb

Výkon investorského technického dozoru zahrnuje zejména:
 • seznámení se z dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv, stavebním povolením a koncepcí požární ochrany a bezpečnosti stavby,
 • kontrola dokumentace (požárně bezpečnostního řešení) předložené ve stavebním řízení a její soulad v návazných stupních realizační dokumentace
 • posouzení jednotlivých PBŘ pro stavební i technologickou část ve vazbě na požadavky legislativy
 • kontrola souladu v realizační dokumentace a požárně bezpečnostního řešení schváleného v rámci stavebního řízení Hasičským záchranným sborem, ČR
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby z hlediska požární bezpečnosti stavby,
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 • průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti
 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
 • konzultační a poradenská činnost v oboru koncepce požární ochrany
 • konzultační a poradenská činnost pro TP v průběhu realizace
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků,
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí (průvodní technické dokumentace), účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás zkontaktovat!

Ozveme se Vám co nejdříve, co to půjde.